شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
دسته بندی مطالب
سوالات متداول

مراحل تغيير نام اشتراك

*       مراجعه مشترك به يكي از دفاتر پيشخوان

*       ثبت مشخصات در خواست در سيستم مكانيزه يا در دفتر گردش كار 

*       بازديد و بررسي لازم از وضعيت لوازم اندازه گيري وپلمپ توسط مامور تست لوازم اندازه گيري 

*       اعلام نتيجه بازديد توسط مامور تست لوازم اندازه گيري به مسئول تشخيص و پاسخگو 

*       اعلام هزينه هاي تغيير نام و ساير بدهي هاي معوقه به مشترك 

*       واريز هزينه هاي اعلام شده توسط مشترك

*       تكميل فرم تغيير و ثبت درسيستم مكانيزه  

*       ارسال سوابق جهت ضبط در پرونده به بايگاني 

مدارك مورد نياز

*       آخرين صورتحساب پرداخت شده

*       درخواست كتبي

*       تصوير سند رسمي

 

مراحل خريد برق موقت يا آزاد

*       مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك و ارائه درخواست

*       ثبت مشخصات در خواست در سيستم مكانيزه و يا در دفتر گردش كار

*       بازديد و بررسي و قرائت كنتور مشترك توسط مسئول تشخيص و پاسخگو 

*       ابطال و اصلاح صورتحساب در صورت وجود مغايرت بين ارقام ثبت شده در صورتحساب با كنتور منصوبه 

*       ارسال صورت حساب اصلاحي به مشترك جهت پرداخت 

*       ارسال مدارك جهت ضبط در پرونده


 

مراحل اصلاح صورتحساب

*       مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك وارائه درخواست

*       ثبت مشخصات در خواست در سيستم مكانيزه و يا در دفتر گردش كار

*       بررسي اعتراضات وارده به صورت حساب توسط مسئول تشخيص 

*       بازديد و بررسي و قرائت كنتور مشترك توسط مسئول تشخيص و پاسخگو 

*       ابطال و اصلاح صورتحساب در صورت وجود مغايرت بين ارقام ثبت شده در صورتحساب با كنتور منصوبه 

*       ارسال صورت حساب اصلاحي به مشترك جهت پرداخت 

*       ارسال مدارك جهت ضبط در پرونده 

 

مدارك مورد نياز

*       آخرين صورتحساب صادره

 

 

مراحل جمع آوري اشتراك دائم

*       مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك 

*       ثبت مشخصات در سيستم مكانيزه يا دفتر گردش كار  

*       بررسي پرونده انشعاب از لحاظ تعرفه و آمپر  

*       جمع آوري لوازم اندازه گيري توسط مامور نصب و اصلاحات  

*       تحويل لوازم اندازه گيري به آزمايشگاه جهت تست  

*       اعلام نتيجه آزمايش كنتور

*       صدور صورتحساب آخرين كاركرد ثبت شده روي كنتور  در زمان جمع آوري لوازم اندازه گيري و تحويل به مشترك

*       ارائه صورتحساب هاي پرداخت شده توسط مشترك

*       ارسال لوازم اندازه گيري جمع اوري شده به انبار

*       ارسال فرم جمع آوري  جهت جمع آوري انشعاب از سيستم مكانيزه

*       تكميل فرم جهت استرداد 50% هزينه انشعاب توسط اداره خدمات مشتركين  

*       ارسال مدارك به امور مالي جهت تسويه حساب با مشترك  

مدارك مورد نياز :

*       آخرين صورتحساب صادر شده

*       اصل شناسنامه يا كارت ملي

*       درخواست كتبي

 

مراحل كاهش قدرت موقت مصارف سنگين

*       مراجعه مشترك به واحدقبول مشترك و ارائه درخواست كتبي به انضمام پروانه بهره برداري تمديد شده

*       ثبت مشخصات مشترك در سيستم مكانيزه يا در دفتر گردش كار

*       بررسي پرونده و كنترلهاي لازم توسط اداره خدمات مشتركين

*       ارسال پرونده جهت تسويه حساب كامل از لحاظ بدهي

*       بازديد و برآورد لوازم مورد نياز 

*       اعلام هزينه هاي لازم به مشترك

*       واريز هزينه توسط مشترك

*       انجام كاهش قدرت توسط بهره برداري 

*       انجام ايجاد سابقه توسط اداره خدمات مشتركين در سيستم مكانيزه 

*       ارسال پرونده  به بايگاني

مدارك مورد نياز

*       پروانه تمديد شده صادره از سازمان صنايع

*       آخرين فيش پرداخت شده

 

چگونه ميتوان مكان لوازم اندازه گيري را تغيير داد؟

*      مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك و ارائه در خواست

*      ثبت مشخصات در خواست  مشترك در سيتم مكانيزه يا در دفتر گردش كار

*      ارسال مدارك جهت تسويه حساب به واحد تشخيص و پاسخگوئي

*      بازديد و بررسي لازم از نظر وضعيت محل نصب لوازم اندازه گيري

*      اعلام هزينه هاي لازم به مشترك

*      واريز هزينه توسط مشترك

*      ارسال پرونده جهت انجام تغيير مكان داخلي به مامور نصب و اصلاحات

*      انجام تغيير مكان داخلي لوازم اندازه گيري توسط مامور نصب و اصلاحات 

*      ارسال پرونده جهت ضبط در بايگاني توسط قبول مشترك

مدارك مورد نياز

*      آخرين صورتحساب تسويه حساب شده

*      درخواست كتبي

 

مراحل تست و يا تعويض لوازم اندازه گيري چيست؟

*       مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك و ارائه درخواست

*       ثبت مشخصات درخواست مشترك در سيستم مكانيزه و يا در دفتر گردش كار

*       آزمايش لوازم اندازه گيري مشترك توسط مسئول تست لوازم اندازه گيري

*       اعلام نتيجه آزمايش به مسئول قبول مشترك

*       اعلام هزينه به مشترك توسط مسئول قبول مشترك

*       واريز هزينه هاي لازم توسط مشترك

*       نصب مجدد  لوازم اندازه گيري توسط مامور نصب و اصلاحات

*       در صورت تعويض لوازم اندازه گيري ثبت مشخصات جديد در سيستم

*       ارسال سوابق جهت ضبط در پرونده

مدارك مورد نياز

*       آخرين صورت حساب پرداخت شده

*       درخواست كتبي

 

37-4-ضوابط برخورداري ازنرخ برق مصارف توليد كشاورزي 

1-37-4- برخورداري از نرخ برق مصارف توليد كشاورزي منوط به ارائه پروانه معتبر بهره برداري از سازمان هاي آب و رعايت قدرت مجاز الككترو پمپ قيد شده در پروانه مذكور مي باشد، پروانه بهره برداري از زمان ارائه به شركت تا تاريخ انقضاء آن معتبر مي باشد.

2-37-4- مصارف روشنايي و مصارف جنبي متعارف انشعاب برق كشاورزي تا يك درصد قدرت قراردادي مجاز است و چنانچه به تشخيص شركت از اين مقدار تجاوز گرددمشترك ملزم به تفكيك مصارف مزبور خواهد بود وشركت با قراري انشعاب مجزا، بهاي برق مصرفي را بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه ودريافت مي نمايد و در صورتي كه مشترك نسبت به تفكيك انشعاب يا كاهش مصرف غير مجاز خود اقدام نكند مشمول بند 45-4 اين آيين نامه خواهد شد.

3-37-4- در صورتي كه حداكثر قدرت ويا انرژي مصرفي مشترك از ميزان مندرج در پروانه معتبر بهره برداري صادر شده از سوي سازمان هاي اب تجاوز كتد.مشمول تعرفه ازاد توليد كشاورزي مي گردد.

 

36-4- ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف توليد (صنعت و معدن)

1-36-4-برخورداري از نرخ برق مصارف توليد(صنعت ومعدن )منوط به ارائه يكي از مدارك زير از وزارتخانه هاي صنايع .معادن وفلزات .جهاد سازندگي .كشاورزي .يا واحد هاي تابعه آنها مي باشد :

- موافقت اصولي

- پروانه ويا مجوز تاسيس

- پروانه بهره برداري

- كارت شناسايي

- گواهي فعاليت صنعتي

هر يك از مدارك ياد شده از زمان ارائه به شركت تا تاريخ انقضاء آن معتبر است و چنانچه پس از انقضاء اعتبار آن، مشترك نسبت به تمديد اعتبار يا ارائه يكي از مجوز هاي معتبر ديگر اقدام ننمايد. مشمول تعرفه تجاري و ساير مصارف خواهد شد.

2-36-4- تاسيسات صنعتي وابسته به وزارت خانه هاي نيرو . معادن و فلزات . دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد سازندگي، كشاورزي و نفت با تاييد وزارت نيرو مشمول تعرفه توليد (صنعت ومعدن) مي گردند.

همچنين تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي وساير تاسيسات مشابه در صورت ارائه مجوز فرهنگ وارشاد اسلامي  از تعرفه توليد (صنعت ومعدن) برخوردار خواهند بود.

3-36-4- مصارف روشنايي داخلي تاسيسات مشتركين صنعتي وروشنايي محوطه ونيز مصارف ساختمان هاي اداري واقع در كارخانه تا 5 درصد قدرت قراردادي مجاز است وچنانچه به تشخيص شركت از اين مقدار تجاوز نمايد بهاي برق مصرفي اين دسته از مشتركين با ضريب 1.20 محاسبه ودريافت مي گردد. در صورتي كه ميزان استفاده غير صنعتي اين دسته از مشتركين به بيش از 20 درصدبرسد مطابق بند 45-4 اين آيين نامه با ايشان رفتار خواهد شد.

4-36-4- فعاليت هاي توليدي كه وجه غالب مصرف انرژي الكتريكي آنها در فرايند توليد صنعتي است و عرفا جزء صنوف توليدي محسوب مي گردند، مطابق فهرست و ضوابط ابلاغي از طرف وزير نيرو مشمول تعرفه توليد (صنعت ومعدن) خواهند شد، اين گونه كارگاهها در صورت دارا بودن پروانه كسب معتبر ومنطبق با نوع فعاليت توليدي و يا گواهي فعاليت صنعتي از اتحاديه صنف مربوطه و انطباق فعاليت جاري با پروانه كسب مي توانند مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) شوند.

5-36-4- كليه مجوزهاي مورد قبول شركت مي بايد از نظر مدت اعتبار مورد بررسي قرار گيرند و موضوع در روي صورت حساب هاي ارسالي يك دوره قبل از پايان مدت اعتبار به اخطار براي تمديد مجوزها به اطلاع مشتركين برسد.

 

35-4-شرايط درخواست برقراري و هر گونه تغيير در مشخصات انشعاب برق

1-35-4-هر متقاضي ويا مشترك مي تواند براي هر واحد مسكوني.تجاري، عمومي، صنعتي، كشاورزي و غيره درخواست برقراري يا هر گونه تغيير در مشخصات انشعاب برق را بنمايد، قبول درخواست برقراري (يا تغيير مشخصات) انشعاب برق منوط به حصول شرايط زير است:

الف)شركت امكانات لازم جهت برقراري ويا تغيير انشعاب برق مورد نياز متغاضي را داشته باشد.

ب) متغاضي هيچ گونه بدهي بابت بهاي برق ويا هزِنه هاي تامين برق در محل مورد نظر يا هر محل ديگري به شركت وساير شركت هاي تابه وزارت نيرو نداشته باشد.

ج) موانعي كه رفع ان عملي نباشد براي انجام كار شركت در محل مورد نظر نداشته باشد.

د) در محل انشعاب ديگري يا همان كاربري (با رعايت استثناء در مورد انشعاب اشتراكي) وجود نداشته باشد.

2-35-4-تعيين ميزان جريان برق مورد نياز متقاضي براي انشعابات كمتر از 30 كيلو وات از اختيارات شركت است. به استثناي انشعاب  برق توليد كشاورزي كه در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداري صادره توسط سازمان هاي آب منطقه اي (منطبق با آمپراژهاي استاندارد مندرج در بند 64-4) تعيين خواهد شد.

3-35-4-هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب از مالك و يا متقاضي دريافت مي شود. ولي انشعاب منحصرا" مربوط به ملك مورد تقاضا خواهد بود ودر حال در يافت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب از متقاضي وصدور قبض در يافت وجه به نام پرداخت كننده يا متقاضي وهمچنين برقراري انشعاب متقاضي دليل بر مالكيت يا شناسايي حقي براي افراد مذكور نسبت به ملك نخواهد بود.

 

50-4- قطع موقت انشعاب برق

1-50-4- شركت در موارد مشروحه زير انشعاب برق مشترك را موقتا قطع خواهد كرد:

الف) در صورتي كه مشترك پس از تسويه حساب . تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنمايد در حالتي كه يك انشعاب چند استفاده كننده داشته باشد . بايد كليه استفاده كننده گان تقاضاي قطع موقت انشعاب را بنمايند.

ب) اگر مشترك . در اجراي مفاد مقررات مندرج در اين آيين نامه و يا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخيص شركت قصور كند .

ج) اگر صورت حساب هاي برق مصرفي و ساير بدهيها در سررسيد مقرر پرداخت نشود .

د) در صورتي كه نيروي برق به مصرف غير مجاز برسد و يا در تاسيسات متعلق به شركت دستكاري شود يا مقررات فني و استاندارد و همچنين حريم تاسيسات برق رعايت نشود.

ه) در صورتي كه امكان قرائت وسايل اندازه گيري در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن محل فراهم نگردد.

و) هرگاه حكم يا قراردادي از سوي مقامات قضايي در زمينه قطع برق صادر گردد.

ز) در مورد كليه مشتركين پمپ هاي آب كشاورزي . در صورتي كه سازمان آب منطقه اي درخواست قطع نمايد.

2-50-4- در هنگام قطع برق كماكان صورت حساب بر حسب مورد بر مبناي حداقل بهاي برق ماهانه يا رفم ثابت ( آبونمان) صادر خواهد شد.

3-50-4- چنانچه مشتركي بابت بهاي برق مصرفي و ساير هزينه هاي مربوطه به شركت بدهي داشته باشد. شركت مي تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترك مذكور را در محل ديگر نيزبا اخطار قبلي قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نمايد .

ضمنا چنانچه محل مزبور در حوزه فعاليت شركت ديگر باشد شركت مورد بحث مي بايد با در خواست شركت ذينفع نسبت به قطع برق اينگونه مشتركين در مورد وصول مطالبات شركت مزبور همكاري لازم را به عمل آورد . همچنين برقراري انشعاب جديد به نام مشترك مزبور نيز تا تسويه حساب كليه مطالبات با شركت امكان پذير نخواهد بود.

 

 

51-4- برقراري مجدد انشعاب برق 

براي برقراري مجدد انشعاب برق در محلي كه سابقا" انشعاب برق وجود داشته وبه علل مندرج در بند 50-4 موقتا جريان برق قطع گرديده است . مشترك مي بايد بر اساس تعرفه هاي مصوب كليه بدهي هاي معوقه و هزينه  وصل يا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهاي برق و يا رقم ثابت ( آبونمان ) ماهانه ( بر حسب مورد ) در طول دوران قطع برق را به شركت پرداخت نمايد.

2-51-4- در مورد مشتركيني كه به دليل عدم پرداخت به موقع صورت حساب هاي خود مشمول بند 50-4- مي گردند شركت مي تواند برقراري مجدد انشعاب را ( علاوه بر موارد مندرج در بند 1-51-4 ) منوط به تاديه پيش پرداخت نمايد . ميزان پيش پرداخت حداكثر مي تواند معادل بهاي برق مصرفي آخرين صورت حساب باشد.

3-51-4- در مواردي كه مطابق مفاد اين آيين نامه جريان برق قطع مي شود . مشترك مجاز به دخالت در تاسيسات و وصول خود سرانه جريان برق نمي باشد و در صورت تخلف و جريان برق قطع و برقراري مجدد ان موكول به سپردن تعهد كتبي  بر تكرار نشدن خلاف و تسويه حساب كامل و پرداخت معادل 2 برابر هزينه وصل آن انشعاب برق خواهد بود.

 

52-4- برچيدن دائم انشعاب برق

1-52-4- در هر يك از چهار حالت زير شركت انشعاب برق مشترك را به طور دائم جمع آوري . اشتراك مربوطه را باطل و با مشترك تسويه حساب خواهد نمود:

الف) هرگاه مشتركي كه تنها مصرف كننده برق از انشعاب مي باشد درخواست بر چيدن دائم انشعاب را بنمايد.

ب) هرگاه بدهي مشترك به 100% هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مندرج در جدول " هزينه هاي برقراري انشعاب برق " برسد و عليرغم ارسال صورت حساب و اخطار شركت بدهي مربوطه پرداخت نگردد.

ج) هرگاه يك سال از تاريخ قطع برق بگذرد و مشترك عليرغم ارسال صورت حساب و اخطار شركت بدهي خود را پرداخت ننمايد.

د) هرگاه خلاف موضوع بند 3-51-4 ( در ارتباط با وصل خودسرانه جريان برق قطع شده توسط مشترك ) براي بار دوم تكرار شود.

2-52-4- در كليه حالات فوق اگر مشترك يا فردي كه قائم مقام قانوني وي محسوب مي شود جهت تسويه حساب مراجه نمايد بخشي از ارزش انشعاب بربر ارقام مندرج در ستون هاي جدول " هزينه هاي برقراري انشعاب برق " پس از كسر بدهي و خسارات ناشي از عدم ايفاء تعهد مسترد خواهد شد. مبلغ مذكور در مورد انشعابات واگذار شده روي ولتاژ هاي 63.66.132.230.400 كيلو ولت شصت درصد و روي ولتاژ هاي 11.20.33 كيلو ولت و فشار ضعيف پنجاه درصد خواهد بود. در صورت عدم امكان باز پرداخت نقدي . مبالغ مزبوربه صورت اقساط و حداكثر ظرف يك سال به مشترك پرداخت خواهد گرديد . در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستون يك جداول هزينه هاي برقراري انشعاب برق كمتر نخواهد بود.

3-52-4- ارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذكر شده در ستون هاي يك و دو جدول شماره يك و در ستون هاي يك. دو و سه جدول شماره دو " هزينه هاي برقراري انشعاب برق " كه بر حسب مورد به ازاء هر كيلو وات و يا هر انشعاب مي باشد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/09/21
تعداد بازدید:
28627
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه